• Home
  • About us
  • Courses
  • Apply to
  • Tuition fee and welfare
  • Payment
  • Success
  • Gallery
  • Contact us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 224
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,353,740
  หลักสูตรยอดนิยม
พนักงานผู้ช่วยห้อง x-Ray (XR)
[23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 31836 คน
โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ได้เปิดหลักสูตร 6 เดือนสำหรับท่านที่สนใจทำหน้าที่ พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray
โดยเหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานใน แผนกรังสี(X-Ray)ในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาล
ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ด้านการพยาบาลและความรู้ในการปฏิบัติงานในแผนกรังสี(X-Ray)
ในช่วงฝึกงาน  เช่น กายวิภาค-ศาสตร์สรีรวิทยา,การจัดท่าให้ผู้ป่วยในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์,เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางรังสี
หลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ใน แผนกเอ็กซเรย์(X-Ray)ในโรงพยาบาล

เอกชนหรือรัฐบาล,ศูนย์เอ็กซเรย์ (X-Ray) ทั่วประเทศ,ศูนย์ MRI และหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

 
หลักสูตรยอดนิยม
- พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยห้องยา (PA) [23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]
- พนักงานผู้ช่วยห้อง x-Ray (XR) [23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]
- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP) [23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]
- พนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม (DA) [23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]
- พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA) [23 กุมภาพันธ์ 2555 10:02 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved
Engine by MAKEWEBEASY