086-311-1290

โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล ได้เปิดหลักสูตร 6 เดือนสำหรับท่านผู้ที่สนใจเป็น พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โดยเหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก),ศูนย์การแพทย์,คลินิกเวชกรรม,สถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery),สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home),
ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาลโดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต,การช่วยพยาบาลในการให้น้ำเกลือ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งรายวิชาอื่นๆที่เป็นประโยชน์

ในการทำงาน และการประกอบอาชีพ

เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล
(ทุกแผนก),ศูนย์การแพทย์,คลินิกเวชกรรมสถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery),สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home),
ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาลเงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 -13,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และรายได้นี้
ยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย