086-311-1290

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

 • เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
 • รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง)
 • รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี 3 เดือน

 • The Ellderly Care Techniques หลักการดูแลผู้สูงอายุ
 • Child Care Techniques หลักการดูแลเด็กเล็ก
 • Medical Assisting ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
 • Basic Nursing Care Skills การพยาบาลพื้นฐาน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
 • Basic Life Support การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • The Human Body : Structure & Function กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • Food and Nutrition for Child and the Elderly วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • Basic Pharmacology หลักการใช้ยา Physical Therapy กายภาพบำบัด Personality Training การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Ethic and Human Relation จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์ Labor Law วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้
 • ฯลฯ

ภาคปฎิบัติ 3 เดือน

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริงในคลินิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ร้านขายยา,ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลศูนย์บริการเฝ้าไข้และหน่วยช่วยเหลือผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและที่โรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศในแผนกต่างๆอาทิ แผนกทันตกรรม, แผนกฉุกเฉิน, แผนกผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, แผนกอายุรกรรม, แผนกประชาสัมพันธ์, แผนกเวชระเบียน, แผนกจ่ายยา, แผนกไตเทียม, แผนกรังสีวินิจฉัย, แผนกสูติ-นรีเวชกรรม,
ฯลฯ